breasthelp-logo
Общи условия на ползване

BreastHelp (“Приложението”, “ние”, “нас” или “наш”), собственост и под контрола на „Хелт енд Хелп“ ООД, регистрирано в търговския регистър с ЕИК 207036321, седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 281, вх. 3, ап. 1, (наричано “Хелт енд Хелп”), е мобилно софтуерно приложение, което може да бъде инсталирано на Вашия мобилен телефон, таблет или компютър (“Електронно устройство” или “Устройство”).

Настоящите Общи условия за ползване („Общи условия“) уреждат достъпа и използването на приложението BreastHelp, достъпно в секция “Приложения” в потребителския профил на медициснката платформа Healee с адрес app.healee.com или посредством мобилното приложение Healee („Healee“).

Моля, прочетете внимателно настоящите общи условия преди да продължите използването на нашето Приложение. Общите условия формират споразумението („Споразумението“) между Хелт енд Хелп и Вас или юридическото лице, което представлявате („Вие“). Вие не можете да използвате нашите услуги, ако не приемете общите условия.

Настоящото споразумение влиза в сила от момента, в който достъпите Приложението онлайн или на свое електронно устройство. С факта на достъпване или инсталиране на Приложението, Вие декларирате, че законно можете да сключвате договори (не сте непълнолетни и дееспособността Ви не е ограничена). Ако сключвате настоящото споразумение от името на юридическо лице, като например асоциация или дружеството, в което работите или представлявате, Вие заявявате, че имате законови правомощия да обвързвате това лице. Не можете да използвате Приложението от името на юридическо лице, ако нямате необходимите правомощия или пълномощия за сключване на обвързващо споразумение от името на такова юридическо лице.

С достъпването или инсталирането на Приложението Вие се задължавате, че ще спазвате всички приложими нормативни актове, свързани с използване на Приложението и нашите услуги (както са дефинирани по-долу в настоящите общи условия).

Хелт енд Хелп си запазва правото да изменя настоящите общи условия, за да отразява технологичния напредък, законовите и регулаторни промени, както и добрите бизнес практики, без да се засягат Вашите права съгласно приложимото законодателство. Актуализирана версия на тези общи условия ще отразява направените в тях промени и ние ще ви уведомим за такива промени, като актуализираме датата на влизане в сила на тези изменени общи условия. С факта на осъществяване на достъп до или използване на Приложението, Вие се съгласявате, че сте прочели, разбирате и се съгласявате да бъдете обвързани от текущата версия на тези общи условия, която можете да видите при достъп до Приложението.

Използване на Приложението

Приложението е онлайн система, предназначена за профилактика, скрининг и проследяване на пациенти, диагностицирани с рак на гърдата и техните лекари, насочена към решаване на проблемите, свързани с:
повишаване на здравната култура относно рака на гърдата
изграждане на алгоритъм за профилактика и скрининг на здрави жени на възраст над 18 години и проследяване на вече диагностицирани с това заболяване пациенти
необходимост от повишаване на качеството на живот на пациентите, диагностцирани и лекувани от рак на гърдата
достъп до достоверна медицинска информация, свързана с профилактиката и лечението на болестта
липса на програми за проследяване на пациентите след края на активното им лечение
затруднена комуникация между пациенти и лекари
затруднена и/или достъпна психологическа подкрепа
ниска мотивация и възможност за активно участие в лечението от страна на пациентите
ниска обща преживяемост на пациентите с рак на гърдата.
липса на статистическа база данни за пациентите с рак на гърдата
Приложението може да съдържа линкове към други уебсайтове. Хелт енд Хелп не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Можете да осъществявате достъп и да използвате Приложението в съответствие с настоящите общи условия. Хелт енд Хелп чрез достъп през Приложението предоставя безплатни услуги, които не представляват продажба от разстояние. Хелт енд Хелп ще начислява такси само за използваните платени функционалности в Приложението, за които Вие предварително ще дадете Вашето одобрение, преди заплащане.

Хелт енд Хелп може по свое усмотрение, временно или постоянно, да променя функционалностите на Приложението, както и наличното съдържание, да преустановява и/или прекрати някоя от функционалностите, както и самотo Приложението. Хелт енд Хелп може да променя или преустановява предлагането на всеки от продуктите или услугите, както и да променя или премахва функции или функционалности на уебсайта по всяко време.

Хелт енд Хелп предоставя достъп до Приложението при стриктно спазване на всички приложими норми за защита от дискриминация.

Модули и потребители

Приложението съдържа три модули (профила):

I. Модул за здрави жени;
II. Модул за вече диагностицирани с рак на гърдата;
III. Модул за Лекари


Приложението се използва от следните видове потребители:
1. Пациент – основният потребител в Приложението. Той може да бъде както здрав човек, ползващ Приложението като средство за профилактика и скрининг, така и диагностициран с рак на гърдата пациент. Приложението предоставя възможност за избор чрез какъв пациентски профил (модул) да се използва BreastHelp. С регистрацията си в Приложението пациентът изрично се съгласява да бъде обвързан с настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия съдържат цялостното споразумение между пациента и Хелт енд Хелп. Пациентът предоставя всички свои данни доброволно, като с качването им в Приложението, изразява своето съгласие за тяхната обработка в съответствие с Политиката за поверителност на Хелт енд Хелп. Пациентът може да качва в Приложението свои документи. Със зареждането им в Приложението, Пациентът декларира, че документите са негова собственост и предоставя достъп до тях на изрично избран от пациента Лекар.

2. Лекар – дипломиран специалист, професионалист в конкретна сфера на медицината, който е регистриран в Приложението. Лекарят предоставя своите данни с кратка визитка, снимка и телефонен номер. Предоставената от лекаря информация е видима в неговия профил след одобрение. Лекарят има достъп до профила на пациентите, които са го посочили изрично, както и до документите на своите пациенти, без да има право да ги модифицира. Лекарят има право да споделя, изпраща и качва нови документи в профила на пациента, които обаче стават видими в този профил след разрешение от пациента.

3. Асистент – лице с медицинско образование, което при необходимост подпомага пациентите и лекарите в използването на Приложението. Асистентът е свързан към конкретен лекар, регистриран в системата. Асистентът има право на достъп само до пациентите на лекарите, с които е свързан.

4. Юридическо лице - лице, получило достъп до Приложението за качване на специфична информация или новини, с цел повишаване на здравната инфораност както на пациентите, така и на лекарите, използващи Приложението. Достъпът до Приложението се извършва чрез предварително одобрение и след приемане на общите условия.

При регистрацията си всеки потребител предоставя сам своите лични данни и се съгласява с тяхното обработване за целите на Приложението. Приема се, че посочения от потребителя имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че потребителят е официално информиран със съдържанието й.

Ограничения в ползването

Използването на Приложението е съобразно всички закони и подзаконови нормативни актове. При ползването на Приложението, Ви молим да не се опитвате да получите достъп до информация, използвайки методи, различни от интерфейса и инструкциите, които предоставяме. При установени злоупотреби и/или неспазвате на настоящите общи условия и сключеното с Вас споразумение, си запазваме правото да преустановим предоставянето на достъп до Приложението и услугите в него, включително за период на разследване на съмнения за неправомерно поведение.

Вие разбирате, признавате и се съгласявате да не повреждате или променяте нашата електронна информация, публикувана на Приложението или на някой от нашите сървъри. Също така, Вие се съгласявате да не се опитвате да преодолявате или заобикаляте каквито и да било системи за сигурност на Приложението и да спазвате всички приложими закони и подзаконови нормативни актове.

Съдържание на Приложението

Хелт енд Хелп се стреми да поддържа точна и актуална информацията, представена в Приложението, свързана с нашите услуги, както и друга информация за Хелт енд Хелп. Въпреки това, ние не гарантираме точността, ефективността и годността на каквато и да е информация, съдържаща се в Приложението. Всеки потребител поема пълната отговорност и всички рискове, произтичащи от използването на Приложението. Информацията е представена на принципа „каквато е“ и може да включва технически неточности, пропуски в информацията или типографски грешки. Хелт енд Хелп си запазва правото да прави допълване, заличаване или изменение на информацията, съдържаща се в Приложението, по всяко време без предварително уведомление.

Хелт енд Хелп не поема отговорност и не гарантира по какъвто и да е начин информацията или съдържанието публикувано на Приложението. С настоящото Хелт енд Хелп изрично отхвърля всякакви изявления и гаранции, независимо дали са изрични или подразбиращи се, създадени със закон, договор или по друг начин. В никакъв случай Хелт енд Хелп няма да носи отговорност за вреди от какъвто и да е вид или естество, включително, без ограничение, преки, косвени (включително пропуснати ползи), последващи или случайни щети, произтичащи от или във връзка със съществуването или използването на Приложението, и/или информацията или съдържанието, публикувано на Приложението, независимо дали сме били уведомени относно възможността за такива щети.

Приложението може да показва съдържание предоставено от трети страни („Съдържание на трета страна“). Съдържанието на трети страни е отговорност на субекта, който го предоставя. Можем да прегледаме съдържание на трети страни, за да определим дали е незаконно или нарушава нашите политики и можем да премахнем или откажем да показваме съдържание на трети страни, което основателно смятаме, че нарушава нашите общи условия или закона. Това не означава, че преглеждаме цялото съдържание на трети страни, така че, моля, не предполагайте, че го правим. Хелт енд Хелп не носи отговорност и не предоставя никаква гаранция за точността, ефективността, навременността и годността на съдържание на трети страни, включително хипервръзки към или от уебсайтове на трети страни. Освен ако не е предвидено друго, ние няма да редактираме, цензурираме или контролираме по друг начин съдържание на трети страни. Следователно такава информация трябва да се счита за подозрителна и не е одобрена от Хелт енд Хелп.

Събиране на лични данни

Хелт енд Хелп изпълнява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите потребители.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Хелт енд Хелп може да използва личните данни на Потребителите единствено и само за законосъобразни цели. Подробна информация за целите на обработването и правата на субектите на лични данни се предоставя в Политиката за поверителност на Хелт енд Хелп.

Хелт енд Хелп има право да използва информацията за предлагане на услуги на потребителя, за научно-изследователски цели, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, за които е получено изричното съгласие на потребителя в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Хелт енд Хелп гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия, Информацията за обработване на лични данни и Съгласието, предоставено от Клиента. Хелт енд Хелп защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация.

Хелт енд Хелп не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Хелт енд Хелп във връзка с ползването на Приложението, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Хелт енд Хелп.

Хелт енд Хелп има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители, само в съответствие с приложимото право.

Хелт енд Хелп не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Хелт енд Хелп не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Хелт енд Хелп.

Разкриване на информацията

Хелт енд Хелп се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребители на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

е получил изричното писмено съгласие на Потребителя;
информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
Хелт енд Хелп е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг

Приложението ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга с изричното съгласие на потребителя, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж Приложението. Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ, вграден в този тип реклами.

Интелектуална собственост

Хелт енд Хелп Ви предоставя ограничено право на достъп и лична употреба на Приложението, но не и право да се изтегля информация (различно от кеширане на страници) или да се внасят промени в Приложението, или която и да е част от нея, освен с изричното писмено съгласие на Хелт енд Хелп. Това право не включва: (а) препродажба или търговска употреба на Приложението или неговото съдържание; (б) всяко производно използване на Приложението или неговото съдържание; или (в) каквото и да е използване за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни. Освен ако не е посочено друго в отделен лиценз, вашето право да използвате какъвто и да е софтуер, данни, документация или други материали, до които имате достъп или изтегляте чрез Приложението, е предмет на настоящите общи условия и на съответното споразумение за предоставяне на услуга.

Приложението или каквато и да е част от нея не може да бъде възпроизвеждана, дублирана, копирана, продавана, препродавана, посещавана или експлоатирана по какъвто и да е търговски начин без нашето изрично писмено съгласие. Не можете да рамкирате или да използвате техники за рамкиране, за да приложите търговска марка, лого или друга собствена информация (включително изображения, текст, оформление на страница или форма) на Хелт енд Хелп без нашето изрично писмено съгласие. Не можете да използвате никакви мета тагове или друг „скрит текст“, използващ търговското наименование на Хелт енд Хелп без нашето изрично писмено съгласие. Всяко неразрешено използване прекратява разрешението или лиценза, предоставени от Хелт енд Хелп.

Обезщетение

Хелт енд Хелп и неговите длъжностни лица в никакъв случаи не носят отговорност за предоставената от конкретен лекар информация и/или проведена консултация и не предоставя обезщетение за преки, случайни, специални или последващи вреди или такива с назидателен характер, включително, но не само обезщетение за загуба на приходи, печалби, търговска репутация, употреба, данни или други нематериални загуби, произтичащи или свързани с Вашата употреба на Приложението.

Вие се задължавате да предприемете всички необходими действия за предпазване, както и да обезщетите нас, нашите свързани дружества и лицензодатели, както и всеки от съответните им служители, управители и представители от и срещу всякакви искове, вреди, загуби, възникване на задължения, разноски и разходи (включително разумни адвокатски разноски), произтичащи от или свързани с искове на трети страни относно: (а) използването от Вас на Приложението и/или нашите услуги; (б) нарушение на настоящите общи условия или нарушение на приложимото законодателство от Ваша страна. Ако възникне задължение да отговорим на призовка на трета страна или на друг законов ред или процедура, описани по-горе, Вие също ще ни възстановите разумни адвокатски разноски, както и времето и разноските на нашите служители и изпълнители, изразходвани в отговор на призовка от трета страна или предприемане на действия в хода на друг законов ред или процес.

Ограничаване на отговорността

Хелт енд Хелп и услугите, които получавате през Приложението, не отменят услугите на практикуващите лекари и не носят отговорност за здравословни проблеми изискващи спешна медицинска помощ.

Както е посочено по-горе в раздел Съдържание на Приложението и цялата информация и съдържание (включително всякакъв софтуер), включени или предоставени ви по друг начин чрез Приложението, се предоставят от Хелт енд Хелп на принципа „както е“ и „колкото е на разположение“. Хелт енд Хелп не прави никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, относно работата на Приложението или информацията и съдържанието, включени или предоставени по друг начин чрез Приложението, освен ако изрично не е посочено в писмена форма. Вие изрично се съгласявате, че използването на Приложението е на ваш риск.

В пълната степен допустима от приложимото законодателство, Хелт енд Хелп изключва всякаква отговорност по гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се търговски гаранции и гаранции за съвместимост с определена цел.

Хелт енд Хелп не носи отговорност за каквито и да е вреди, произтичащи от използването на Приложението или от каквато и да е информация или съдържание (включително софтуер) или услуги, включени или предоставени по друг начин чрез Приложението, включително, но не само преки, косвени, случайни, наказателни и последващи вреди.

Никоя от страните не носи отговорност пред другата страна за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на предотвратяване, възпрепятстване или забавяне на изпълнението на което и да е задължение по настоящите общи условия поради обстоятелства или събития извън разумния контрол на страната, основаваща се на такова предотвратяване, възпрепятстване, ограничаване или забавяне от изпълнението на някое от задълженията описани тук, независимо дали е предвидимо или не, включително, но без да се ограничава до всякакви природни бедствия, стачки, локаути, спиране на работа, пандемия, пожар, война (обявена или необявена), подобни на войни операции, бунт, въстание, тероризъм, престъпни деяния, отвличане, пиратство или пиратски действия, нарушаване на приложимото законодателство, регулации или съдебен ред или друг инструмент на правителството или квазиправителствен орган („Форсмажорно събитие“). Времето за изпълнение на такава страна се удължава с периода на такова забавяне.

Временно спиране

Можем да спрем правото Ви на достъп или използване на която и да е част или на цялата Приложението посредством уведомление с незабавен ефект, ако установим, че: (а) използването на Приложението (i) представлява риск за сигурността за нас или трета страна, (ii) може да повлияе неблагоприятно на Приложението, (iii) могат да породят за нас, нашите свързани дружества или трета страна отговорност, или (iv) могат да бъдат измама или злоупотреба с права; (б) нарушавате настоящите общи условия и произтичащото от тях споразумение или договорка за продукти или услуги.

Прекратяване на споразумението

Всяка от страните може да прекрати споразумението поради вина на насрещната страна с 30-дневно предизвестие, в случай на съществено неизпълнение или нарушение на настоящото споразумение, освен ако неизправната страна не е отстранила нарушението в рамките на 30-дневния срок за предизвестие.

Можем също така да прекратим споразумението с уведомление с незабавен ефект, в случай че: (а) Ваше действие или бездействие доведе до спиране, както е описано по-горе, (б) отношенията ни с партньор, който предоставя софтуер или друга технология за предоставяне на нашите услуги бъдат прекратени или изменени така, че от нас се изисква да променим начина, по който предоставяме услугите, (в) преценим, че предоставянето на услугите може да създаде значителна икономическа или техническа тежест, или сериозен риск за нашата сигурност, (г) следва да се съобразим със закона или исканията на компетентните публични органи, или (д) установим, че използването на Приложението и от Вас е станало непрактично или неосъществимо на каквото и да е правно или регулаторно основание.

Известия
За да ни изпратите уведомление, трябва да се свържете с Хелт енд Хелп, както следва: чрез лична доставка или препоръчана поща до гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 281, вх. 3, ап. 1. В случай на промяна, Хелт енд Хелп си запазва правото да актуализира адреса за известия, като публикуваме известие в Приложението.

Комуникация

Използваме информация, събрана чрез бисквитки („cookies“), уеб маяци, пиксели, регистрационни файлове на уеб сървъра и други автоматизирани средства след изрично съгласие, което Вие предоставяте при първоначалната регистрация в Приложението, посредством бутон „Съгласен съм с използване на „Бисквитки (cookies)“. Цели, за които се използват бисквитките могат да бъдат: (а) персонализиране на използването на нашите потребители от нашето Приложение; (б) предоставяне на съдържание, съобразено с интересите на нашите потребители и начина, по който нашите потребители използват нашето Приложение; и (в) управление на нашето Приложение и други аспекти на нашата дейност.
Използваме услуги за анализ на трети страни на наши уебсайтове, като тези на Google Analytics. Доставчиците на анализ, които администрират тези услуги, използват технологии като бисквитки, дневници на уеб сървъри и уеб маяци, за да ни помогнат да анализираме Вашето използване на нашия уебсайт. Информацията, събрана чрез тези средства (включително IP адрес), може да бъде разкрита на такива аналитик-доставчици на ics и други съответни трети страни, които използват информацията, например, за да оценят използването на уебсайта. За да научите повече за тези услуги за анализ и как те събират данни, моля посетете следния сайт:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en. За да прегледате как да се откажете, моля посетете следните сайтове и всички сайтове, съдържащи се в добавките за конкретната държава:
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Известие и процедура за предявяване на искове за нарушаване на авторски права

Хелт енд Хелп зачита чуждата интелектуална собственост. Ако смятате, че Вашето произведение е копирано по начин, който представлява нарушение на авторските права, моля, свържете се с нас писмено, като предоставите информацията, посочена по-долу:

• Описание на защитеното с авторски права произведение, за което твърдите, че е нарушено;
• Описание на местоположението на материала, за който твърдите, че нарушава, и се намира на уебсайта;
• Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес;
• Декларация от Ваша страна, че имате добросъвестно убеждение, че оспорената употреба не е разрешена от собственика на авторските права, негов представител или закона;
• Декларация от Ваша страна, включваща наказателна отговорност за невярно деклариране, че посочената информация във Вашето уведомление е точна и че сте собственик на авторските права или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права;
• Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право.

Известие за искове за нарушаване на авторски права трябва да ни бъде изпратено в съответствие с процедурата за комуникация, посочена по-горе.

Общи условия

Вие се съгласявате, че тези общи условия описват цялото споразумение между нас и по отношение на неговия предмет. Ако компетентен съд установи, че която и да е разпоредба от настоящите общи условия е недействителна или неприложима, Вие се съгласявате, че останалите разпоредби на тези общи условия ще останат в сила и ще Ви обвързват.

Неприлагането на каквато и да е разпоредба от настоящите общи условия не представлява настоящ или бъдещ отказ от такава разпоредба, нито ограничава правото ни да приложим такава разпоредба по-късно. Всички откази от права от наше име трябва да бъдат писмени, за да бъдат ефективни.

Тези общи условия и нашето споразумение с Вас се уреждат от българското законодателство. Всеки спор, свързан по какъвто и да е начин с Вашето използване на Приложението, или с продуктите и услугите, включени или предоставени Ви по друг начин чрез уебсайта, ще се разглежда от компетентните съдилища в гр. София, България и Вие се съгласявате с изключителна юрисдикция на тези съдилища.