breasthelp-logo
Условия за поверителност

Уважаеми потребители,
С настоящото бихме искали да Ви информираме, че „Хелт енд Хелп“ ООД (наричано по нататък “Хелт енд Хелп”) като собственик на BreastHelp, е предприел необходимите мерки за законосъобразно, справедливо и прозрачно обработване на личните Ви данни. Настоящите условия обясняват целите и правните основания за обработка на личните Ви данни.

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, за да научите подробности за начина на обработка на личните Ви данни в качеството Ви на потребител, потенциален потребител или друга заинтересована страна.

Настоящата информация има за цел да регламентира начина и да определя реда, по който се събира, записва, организира, структурира, съхранява, адаптира или променя, извлича, консултира, използва, разкрива чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подрежда или комбинира, ограничава, изтрива, унищожава или обработва по друг начин лични данни, съгласно принципите на законосъобразност, добросъвестност и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

Настоящите Условия съдържат Вашите права и средства за защита в съответствие с приложимото право.

лични данни съгласно настоящата точка 3.3 се предоставя от субекта на данните в специална Декларация за съгласие на потребителя.

3.4. Цели, при които обработването на лични данни се основава на легитимен интерес на администратора:

a. Изпращане на съобщения услуги - Хелт енд Хелп обработва лични данни, за да изпраща съобщения за услугите, използвани от потребителя чрез обаждания, имейли, SMS, писма и др. Съобщенията се отнасят само до вече използваните услуги; съобщенията не преследват маркетингови цели, нито съдържат нови оферти за услуги.

б. Спорове - Създаване, упражняване или защита на права на Хелт енд Хелп - Хелт енд Хелп ще обработва данните на потребителите, за да защитава правата си при съдебни процедури, при уреждане на искове с помощта на външни адвокати и др. Това се отнася до ситуации, при които се обработват лични данни във връзка с администрирането на информация, свързана със съдебни спорове, съдебни гаранции, молби и съдебни решения.

в. Вътрешна отчетност, анализ и развитие - Хелт енд Хелп използва личните данни на своите потребители, за да подобри наличните и предлага нови, по-добри и иновативни услуги.

4. Права на Субектите на данни

Всички субекти на лични данни имат следните права и могат да упражняват което и да е от тях лично или да изпратят писмо или електронна поща, адресирани до:(Ваня Митова, help@breasthelp.me):

a. Право на достъп – По искане на Субекта на данни Хелт енд Хелп предоставя информация за категориите лични данни свързани с него, които се събират и обработват, както и информация за целите на обработката, получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват и източниците на тези данни, освен в случаите, когато данните са били събрани директно от Субекта на данни.

б. Право на коригиране, блокиране на обработката (ограничаване и/или заличаване (изтриване)) – По искане на Субекта на данните, Хелт енд Хелп ще коригира, изтрие или блокира обработката на лични данни, ако има случай, при който обработката не съответства на разпоредбите на законодателството. В такива случаи Хелт енд Хелп уведомява всички трети лица, на които личните данни са били разкрити, относно всички случаи на корекция, заличаване или блокиране на обработката на лични данни на съответното лице.

в. Право на преносимост на данни – Субектът на данни има право да получи личните си данни, които е предоставил на Хелт енд Хелп, в общодостъпен, структуриран и машинно четим формат и има право да препраща/прехвърля тези данни на друг Администратор без възпрепятстване от страна на Хелт енд Хелп като администратор на лични данни, на когото са предоставени данните, когато обработката на лични данни се основава на съгласие или договорно задължение или обработката на лични данни се извършва по автоматизиран начин.

г. Право на възражение – Субектът на данни има право да подаде възражение срещу обработването на личните му данни, когато обработването на лични данни се основава на легитимния интерес на администратора. Хелт енд Хелп ще разгледа възражението във възможно най-кратък срок от подаването му и ще уведоми писмено възразяващата страна за своето становище. След като разгледа възражението Хелт енд Хелп по принцип прекратява обработването на личните данни на физическото лице и информира всички участващи страни, на които са прехвърлени данните, относно полученото възражение и предприетите мерки въз основа на него. Въпреки това, в някои случаи Хелт енд Хелп може да има непреодолими законни основания да продължи обработването, дори след като е получено възражение от субекта на данни (например в случай на съдебно производство, мониторинг на измами и т.н.). В тези случаи Хелт енд Хелп ще се свърже със Субекта на данни, който е подал възражението, за да изясни причините на Хелт енд Хелп да продължи обработката на личните му данни.

д. Право да оттегли даденото съгласие за обработка на лични данни за целите, посочени в Декларацията за съгласие. Оттеглянето може да бъде подадено във формата на декларация.

е. Право на подаване на жалба в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)- Субектът на данни има право да подаде жалба до КЗЛД срещу действията на Хелт енд Хелп във връзка с обработката на неговите лични данни.

Всеки път, когато Субектът на данни желае да упражни своите права, той следва да предостави конкретно и подробно описание на искането си. Хелт енд Хелп ще отговаря съответно на запитвания, които съдържат достатъчно подробности. При упражняване на правата, Хелт енд Хелп трябва да провери самоличността на субектите на данни и за тази цел може да поиска от тях да представят лична карта или друг документ за самоличност.

Ако желаете да получите повече информация или ако не сте съгласни със становището на Хелт енд Хелп, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: www.cpdp.bg

5. Видове обработени лични данни

Хелт енд Хелп може да обработва различни видове лични данни, свързани с физическата идентичност, социалната идентичност или икономическата идентичност на субектите на данни. Данните могат да бъдат получени от субекта на данни, от трети страни или могат да бъдат създадени от Хелт енд Хелп при обслужването на потребителя.

5.1.Хелт енд Хелп може да обработва различни типове данни в зависимост от целта на обработката, например:

а. за да ви идентифицира: име, настоящ адрес, дата на раждане;

б. За да се свърже с Вас: телефонен номер, имейл, пощенски адрес.

5.2. Хелт енд Хелп обработва специални категории лични данни за здравословното състояние на своите потребители: вид тумор – първичен или рецидив, хистологичен вид, стадий, операции, терапии.

Тези данни се обработват само с изричното писмено съгласие на регистрираните потребителите с цел подпомагане социалните грижи и лечение на пациентите, диагностицирани с рак на гърдата. Тези лични данни се обработват от или под ръководството на професионален работник - лекар, обвързан от задължението за професионална тайна по силата на правото на Европейския Съюз и България.

5.3. Публични данни и данни, получени от трети страни

Хелт енд Хелп понякога обработва публични данни, като информация, която е обект на задължение за разкриване, например ако сте назначен за управител или пълномощник на дружество или ако притежавате дружество. Хелт енд Хелп може да получава също лични данни чрез трети лица, например чрез официални регистри, които носят отговорност за събирането на тази информация законно.

Такива публични данни и данни, получени от трети лица, могат да бъдат подходящи и използвани за целите, посочени от Хелт енд Хелп в тази Информация, за да се провери точността на информацията в нашата документация и да се подпомогне процесът на директни или индиректни маркетингови кампании.

6. Получатели на лични данни

Личните данни се обработват предимно от служители на Хелт енд Хелп. Обработката на лични данни може да се извършва и от други лица във връзка с услугите, предоставяни на Хелт енд Хелп. Всички тези лица имат валиден и обвързващ договор за обработка на лични данни, сключен с Хелт енд Хелп.

Обработката на специалните категории лични данни се извършва изключително само от лекар, който е посочен изрично от пациента, както и от асистентите, свързани с лекаря. Трети лица нямат право на достъп до тези лични данни.

a. Администраторите на лични данни, на които Хелт енд Хелп може да предава лични данни, включват:

КЗЛД (Комисия за защита на личните данни)

КЗП (Комисия за защита на потребителите)

б. Лицата, на които се предават лични данни за обработка са физически или юридически лица, публични органи, агенции или всеки друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.

в. Получатели извън Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Някои от посочените по-горе получатели могат да бъдат разположени извън ЕИП. Хелт енд Хелп ще предава лични данни до държави извън ЕИП (трети страни), само ако са налице необходимите предпазни мерки за защита на личните данни съгласно местното и европейското законодателство и предоставените лични данни са адекватно защитени в съответната трета държава. Хелт енд Хелп ще предприеме всички необходими мерки за защита на Вашите лични данни, като ограничи предоставянето им на трети страни във или извън ЕИП.

7. Продължителност на съхраняването на лични данни

Хелт енд Хелп съхранява личните данни на субектите на данни в съответствие със законоустановените срокове за съхранение, а когато няма такива, съгласно вътрешните си правила.

Общата продължителност за съхранение на лични данни и документи на потребители/ потенциални (бъдещи) потребители е 6 (шест) месеца след прекратяване на регистрацията на съответния потребител.

Общата продължителност за съхранение на лични данни и документи на контрагенти на Хелт енд Хелп е пет (5) години след приключване на сделката и прекратяване на отношенията с контрагента.